post-image

กิจกรรม Campus Recruitment

บริษัท สยามทบพันแพคเกจจิ้ง จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ในเครือซิเมนต์ไทย (SCG) และ บริษัททอปปัน ปริ๊นติ้ง จำกัด จากประเทศญี่ปุ่น ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษพิมพ์ระบบออฟเซ็ท ประเภทสวยงาม ได้มาจัดกิจกรรม Campus Recruitment หลักสูตรแนะแนวทางการสัมภาษณ์งาน กิจกรรม Work shop รูปแบบกล่องต่าง ๆ ที่ใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และสัมภาษณ์ทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้อง 2-301 อาคาร 2 ชั้น 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ