post-image

ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Asia Pacific Network for Sustainable Agricultural Food and Energy (SAFE NETWORK), Indonesia

วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญา พูลลาภ รองคณบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรญา เขียวนาวาวงศ์ษาผู้ช่วยคณบดี ให้การต้อนรับผู้แทนจาก Asia Pacific Network for Sustainable Agricultural Food and Energy (SAFE NETWORK), Indonesia ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ประกอบด้วยนักวิชาการจากหลากหลายมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้ประสานงาน SAFE-Network ประเทศไทย Assoc. Prof. Dr. Sermkiat Jonjunyong และ Dr. Pavalee Chompoorat Tridtitanakiat, SAFE 2023 Conference Secretary เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ อาทิ การร่วมเป็น co-host งานประชุมวิชาการนานาชาติ SAFE 2023 International Conference ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2566 ในจังหวัดเชียงใหม่ และการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding) ร่วมกันระหว่าง SAFE และ CMU