post-image

ร่วมจัดกิจกรรมค่าย P4 We fun โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย X คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช.

 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ สุระวัง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียน กว่า 160 ราย จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมศึกษา และร่วมกันจัดกิจกรรม "ค่ายสายสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน ระดับชั้น ป.4 P4 Wefun" เข้าศึกษาและเรียนรู้ฐานวิชาการที่สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ เรียนรู้การการออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมถึงวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีฐานกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน กับครู ที่ร่วมจัดและดำเนินการโดยชมรมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร