post-image

สัมมนาออนไลน์ SECRA WP4 Innovation and Enterprise Seminar

 

รองศาสตราจารย์ ดร. พิชญา พูลลาภ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ SECRA WP4 ในหัวข้อ “Developing a Business Model Canvas” เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 โดย University of Central Lancashire ประเทศสหราชอาณาจักร เป็นเจ้าภาพ

การจัดสัมมนาดังกล่าวเป็นการพูดถึง business model canvas หรือการอธิบายองค์ประกอบของธุรกิจ 9 องค์ประกอบในแบบที่เรียบง่าย เพื่อให้ทุกคนสามารถสื่อถึงสิ่งเดียวกันได้อย่างตรงประเด็น เข้าใจง่ายและนำไปใช้งานได้ทันที องค์ประกอบทั้ง 9 คือ ผู้ซื้อสินค้าหรือบริการคือใคร จุดขายของสินค้าหรือบริการนั้นคือ อะไร  ใช้วิธีการใดในการสื่อสารไปถึงลูกค้า วิธีในการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิม รายได้ของธุรกิจนี้เป็น อย่างไร ทรัพยากรหลักที่ต้องมีในการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมที่ต้องทำเพื่อให้โมเดลธุรกิจอยู่ได้ พันธมิตรหลักที่ เกี่ยวข้องทั้งการช่วยป้อนวัตถุดิบและการช่วยขาย รวมถึงต้นทุนทั้งหมดในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนั้น ยังมี การยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจสินค้าทางด้านการเกษตร  ด้านอาหาร รวมทั้งแบ่งปันประสบการณ์ การใช้ business model canvas ในการดำเนินธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ