โครงการแลกเปลี่ยน Sophia University Autumn 2023

 

ด้วย Sophia University, Japan เปิดรับ นศ. ป.ตรีและบัณฑิตศึกษาที่ศึกษามาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ภาคการศึกษา (ยกเว้นปีสุดท้าย) ร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Sophia University Autumn 2023 ระยะเวลา 1 ภาคหรือ 1 ปีการศึกษา ผู้เข้าร่วมจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆเอง (รายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครและเอกสารการสมัครดังแนบ)

ผู้สนใจ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://cmu.to/nx1N6

และส่งเอกสารการสมัครผ่านหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ภายใน 23 มีนาคม 2566

หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948281