post-image

กิจกรรมผู้บริหารพบปะบุคลากร กลุ่มนักวิทยาศาสตร์

  คณะฯ ได้จัดกิจกรรมผู้บริหารพบปะบุคลากรกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหา พร้อมร่วมหาแนวทางแก้ไข สร้างสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากร และแสดงเจตจำนงตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกเทศกาลและทุกโอกาส (No Gift Policy)  ในวันที่ 13 มีนาคม 2566 ซึ่งมีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม 3