post-image

"การถ่ายทอดนโยบายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ภายใต้แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13”

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการอบรมเชิงบรรยาย ในหัวข้อ “นโยบายด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ภายใต้แผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13” ในวันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการสนับสนุนทุนด้านวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ภายใต้แผนการพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย ระยะที่ 13 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้แก่คณาจารย์และนักวิจัย สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ผู้ช่วยอธิการบดี และทีมงานจากสำนักงานบริหารงานวิจัย เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้