post-image

หารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Nong Lam University

ในระหว่างวันที่ 16 – 19  มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้เดินทางไปปฏิบัติงานเพื่อร่วมการหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ Nong Lam University ภายใต้โครงการการควบคุมความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และความมั่นคงด้านอาหาร ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับชีวิตวิถีใหม่ กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี 2564 (MLC Special Fund 2021) โดยได้รับการต้อนรับจาก Assoc.Prof. Nguyen Tat Toan - Vice President of NLU และคณะฯ ณ Nong Lam University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม