post-image

ต้อนรับอาคันตุกะจาก 4 มหาวิทยาลัย

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 ผู้แทนจากกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย นำคณะอาคันตุกะจำนวน 7 รายจาก 4 มหาวิทยาลัย คือ Western Kentucky University ประเทศสหรัฐอเมริกา Stuttgart Media University ประเทศเยอรมนี University of Calgary ประเทศแคนาดา และ Soongsil University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี มาเยือนคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา ให้การต้อนรับคณะอาคันตุกะ
หลังการพบปะคณะผู้บริหาร คณะอาคันตุกะยังได้ไปเยี่ยมชมหน่วยการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการทดสอบผู้บริโภค โรงงานต้นแบบ รวมทั้งอาคารชุดพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติกเชิงนิเวศ โดยมีอาจารย์ ดร.พรจันทร์ วอลเตอร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุฐพัศ คำไทย ให้การต้อนรับและนำชมสถานที่ตามลำดับ