post-image

กิจกรรมผู้บริหารพบปะบุคลากร สังกัดศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร

คณะฯ ได้จัดกิจกรรมผู้บริหารพบปะบุคลากรสังกัดศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหา พร้อมร่วมหาแนวทางแก้ไข สร้างสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากร และแสดงเจตจำนงตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในทุกเทศกาลและทุกโอกาส (No Gift Policy) ในวันที่ 20 มีนาคม 2566 ซึ่งมีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม 3