post-image

บริการวิชาการนานาชาติ : พิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “ Entrepreneurship opportunities in agriculture and related aspects” ให้กับอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย 2 แห่ง ในประเทศอินเดีย

วันที่ 7 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรญา  เขียวนาวาวงศ์ษา ผู้ช่วยคณบดี ได้ให้เกียรติเป็นประธานปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “Entrepreneurship opportunities in agriculture and related aspects” ให้กับอาจารย์และนักศึกษาจำนวน 22 คน จากมหาวิทยาลัย 2 แห่งในประเทศอินเดีย คือ Central Agricultural University, (Imphal), Pasighat and Acharya N.G. Ranga Agricultural University, Guntur, Anddhra Pradesh ณ อาคาร 1 ห้อง 219 โดยโครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้ภารกิจขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และได้ประสานขอความอนุเคราะห์มายังคณะฯ ให้ดำเนินการจัดอบรมฯ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 - วันที่ 7 มีนาคม 2566 ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมลงพื้นที่ศึกษาดูงานกระบวนการแปรรูปข้าวโพดหวาน นำโดย อ.ดรพรจันทร์ วอลเตอร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ณ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่