post-image

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอาหารและอาจารย์ให้สัมภาษณ์ รายการ Biz Stories ช่อง FM 100 หัวข้อ “ผงจิ้งหรีดโปรตีนสูง ต่อยอดธุรกิจชุมชน มุ่งสู่การสร้างรายได้อย่างยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 11 น. นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอาหาร ได้แก่ นางสาวชลิดา พิมศรี นางสาวณัฐนิชา รัตโนทัย นายภูธเนศ บุญมาเลิศ และ นางสาววนิตชญา สมบูรณ์ พร้อมทั้งผศ.ดร.เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์ ผศ.ดร.ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายสิริพล เพ็งโฉม ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแม่ตาด ร่วมอัดรายการสัมภาษณ์ สำหรับวิทยุช่อง FM 100 รายการ Biz Stories หัวข้อ “ผงจิ้งหรีดโปรตีนสูง ต่อยอดธุรกิจชุมชน มุ่งสู่การสร้างรายได้อย่างยั่งยืน” เกี่ยวกับโครงการที่นักศึกษาและอาจารย์ได้รับทุนโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2565 ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านแม่ตาด อำเภอสันกำแพง นำความรู้ด้านการแปรรูปอาหารเพื่อพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้กับจิ้งหรีดและสะดิ้งที่เลี้ยงโดยชุมชน สามารถจำหน่ายเป็นผงโปรตีนจิ้งหรีด และขนมขาจิ้งหรีดรสอัลมอนด์ และรสเนยนม เพื่อการสร้างรายได้ที่ยั่งยืน สามารถรับฟังการสัมภาษณ์ได้ที่ วิทยุ FM 100 วันที่ 17 เมษายน 2566 รายการ Biz Stories เวลา 11.10 น. - 11.30 น.