โครงการ ASEAN Data Science Explorer 2023

 

ด้วย มูลนิธิอาเซียนและองค์กร SAP รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ASEAN Data Science Explorer 2023 ซึ่งเป็นโครงการจัดการแข่งขันมุ่งเน้นการส่งเสริมเยาวชนอาเซียนให้มีความรู้และทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลบนแพลตฟอร์ม SAP Analytics Cloud วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเป็นพื้นฐานในการระบุและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาสังคมตามเป้าหมาย SDGs (รายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครและเงื่อนไขการสมัครดังแนบ)

ผู้สนใจ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://shorturl.asia/XOv57

และสมัครด้วยตนเองที่: www.aseandse.org  ภายใน 28 เมษายน 2566

หน่วยวิเทศสัมพันธ์
053-948281