ทุน American Chamber of Commerce in Thailand Foundation (ATF) Scholarship Program

       ด้วยมูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยได้จัดสรรทุนการศึกษาประจำปี 2566 ให้แก่นักศึกษาชาวไทยที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในชั้นปีที่ 1 ภายใต้โครงการ American Chamber of Commerce in Thailand Foundation (ATF) Scholarship Program โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเงินสนุบสนุนจำนวน 25,000 บาทต่อปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา อีกทั้งจะได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมและค่ายที่จัดโดยมูลนิธิหอการค้าอเมริกันและสมาชิกหอการค้าอเมริกัน รวมถึงได้มีโอกาสพบปะกับผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำแนะนำเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพอย่างรอบด้าน

 

      ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการสมัครขอรับทุนได้ที่ https://www.amchamthailand.com/ amcham-scholarships พร้อมดำเนินการตามขั้นตอนการสมัครให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อผู้ให้ทุนโดยตรงที่ Ms. Jittapat Sirison (Public Policy and Foundation Officer) โทร. 02 119 336อีเมล์ pat@amchamthailand.com