โครงการแลกเปลี่ยน University of Tsukuba Fall 2023

ด้วย University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน ภาคการศึกษา Fall 2023 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา (ยกเว้นชั้นปีสุดท้าย) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.30 สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตร college of Japanese language and Japanese culture ต้องมีผล JLPT ไม่ต่ำกว่า N2 และสำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรอื่นๆต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL79 /Cambridge First หรือเทียบเท่า โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ฯลฯ ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมที่ https://cmu.to/EPxJe และมีเอกสารการสมัคร ประกอบด้วย

1. Application form

2. Application for Certificate of Eligibility

3. Formal Letter of Request for Admission

4. Copy of academic transcript

5. Copy of Certificate of Enrollment

6. Copy of Passport

7. Copy of JLPT Certificate (if any)

8. Bank Balance Certificate (Student's own bank account)  

  - 1 Year Exchange at least 960,000 JPY

  - 1 Semester Exchange at least  
    480,000 JPY 

     ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ งานวิเทศฯ คณะอุตสาหกรรมเกษตร หรือโทรศัพท์ 053-948281 ภายในวันที่ 24 เมษายน 2566 งานวิเทศฯ จะดำเนินการแจ้งกองวิเทศ มช. ต่อไป