โครงการแลกเปลี่ยน KMOU Incoming General Exchange Program 2023 – 2024

 ด้วย National Korea Maritime & Ocean University (KMOU) สาธารณรัฐเกาหลี เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้ 1. ศึกษามาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปีการศึกษา (ยกเว้นนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย)

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.64 3.มีความสามารถทางภาษาเกาหลีหรือภาษาอังกฤษในระดับดี
โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ฯลฯ ทั้งนี้ ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยต้นสังกัดกำหนด สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษา GKS scholarship  ผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมที่ https://cmu.to/ccGQT 

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ งานวิเทศฯ คณะอุตสาหกรรมเกษตร หรือโทรศัพท์ 053-948281 ภายในวันที่ 26 เมษายน 2566 งานวิเทศฯ จะดำเนินการแจ้งกองวิเทศ มช. ต่อไป