โครงการแลกเปลี่ยน Chung-Ang University Fall 2023

 ด้วย Chung-Ang University (CAU) สาธารณรัฐเกาหลี ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน ภาคการศึกษา Fall 2023 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (ยกเว้นนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 1.50 และมีความสามารถด้านภาษาเกาหลีหรือภาษาอังกฤษ   โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ฯลฯ โดยเอกสารการสมัครมีรายละเอียดดังนี้

1.  Nomination form (Excel form)

2.  Copy of academic transcript

3.  Copy of Korean/English language proficiency test (if any)

4.  Copy of passport

5.  Copy of financial statement 

        ผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติม เช่น คุณสมบัติ เอกสารการสมัคร วิธีการสมัคร ฯลฯ ที่ https://cmu.to/BySdq และส่งเอกสารการสมัครมายังงานวิเทศฯ คณะอุตสาหกรรมเกษตร หรือโทรศัพท์ 053-948281 ภายในวันที่ 26 เมษายน 2566 งานวิเทศฯ จะดำเนินการแจ้งกองวิเทศ มช. ต่อไป