โครงการแลกเปลี่ยน Kansai University Fall 2023

 ด้วย Kansai University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (ยกเว้นนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย) ที่มีผลคะแนนภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ (GTEC 260 /TOEFL ITP 505 /TOEFL iBT 60  /TOEIC 580 /CEFR B1) เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าที่พัก ฯลฯ โดยมีเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

1. Application Form

2. Copy of passport

3. Certificate of Enrollment

4. Certificate of Health

5. Recommendation form

6. Covenants application

7. Copy of Transcript

8. Copy of language proficiency test

9. Research Plan *Only applicants who wish to study as a graduate exchange student

10. Dormitory Guarantee (if applicable)

ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมที่ https://www.kansai-u.ac.jp/Kokusai/future/application_en/ และส่งเอกสารประกอบการสมัครและส่งเอกสารการสมัครมายังงานวิเทศฯ คณะอุตสาหกรรมเกษตร หรือโทรศัพท์ 053-948281 ภายในวันที่ 26 เมษายน 2566 งานวิเทศฯ จะดำเนินการแจ้งกองวิเทศ มช. ต่อไป