ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา DUO-Sweden ประจำปี 2023

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden ประจำปี 2023 สำหรับแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 1 คู่ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาประเทศไทยและประเทศสวีเดน ที่มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน (ประเทศไทย 1 ราย และ ประเทศสวีเดน 1 ราย) โดยมีระยะเวลาการให้ทุน 1 ภาคการศึกษา หรือ 4 เดือนทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมทุนได้ที่งานวิเทศฯ ภายใน วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม เช่น คุณสมบัติผู้สมัคร เอกสารการสมัคร ขั้นตอนการสมัคร เงื่อนไขทุน ฯลฯ ที่ https://cmu.to/oi521 และหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมได้ที่ admin2@asemduo.org