โครงการแลกเปลี่ยน Niigata University Fall 2023

ด้วย Niigata University ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนภาคการศึกษา Fall 2023 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา (ยกเว้นนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.30 และมีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ฯลฯ ผู้สนใจสมัครกรุณาศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติม เช่น คุณสมบัติ เอกสารการสมัคร วิธีการสมัคร ฯลฯ ที่ https://www.niigata-u.ac.jp/en/study/exchange/ และจัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

1.       Application Form

2.       Copy of Academic Transcript

3.       Copy of Certificate of Enrollment

4.       Copy of Certificate of Health

5.       Copy of Certificate of Eligibility

6.       Copy of Japanese/English language proficiency test (if any)

7.       Copy of passport

8.       Copy of Bank Balance Certificate/ Financial Support Statement

9.       Basic Information Sheet (for Graduate-level Students)

สามารถส่งเอกสารการสมัครผ่านงานวิเทศฯ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 เพื่องานวิเทศฯ จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป