post-image

ขอเชิญชวนท่านร่วมตอบแบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาพนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญชวนนักศึกษา ศิษย์เก่า บริษัท ผู้ประกอบการ ผู้รับบริการ และผู้มาติดต่อคณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมตอบแบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
จาก QR Code หรือผ่านลิงค์: cmu.to/CMUITAEIT2023