ประชาสัมพันธ์การแข่งขัน High Technologies and Innovative Projects

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่า เติร์กเมนิสถานจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติสำหรับเยาวชน ภายใต้หัวข้อ High Technologies and Innovative Projects ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 10 ตุลาคม 2566 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งเติร์กเมนิสถาน กระทรวงศึกษาธิการเติร์กเมนิสถาน และ Central Gengesh of Magtymguly Youth Organization of Turkmenistan โดยเป็นการแข่งขันนำเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์ใน 9 สาขาวิชา ได้แก่ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีเคมี วัสดุศาสตร์ พลังงาน เทคโนโลยีชีวภาพ อณูชีววิทยา เกษตรกรรม นิเวศวิทยาและพันธุศาสตร์  ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องเป็นเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.education.gov.tm / www.science.gov.tm / www.yashlar.gov.tm และสามารถส่งใบสมัครได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sciencetificwork.tm@gmail.com ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566