post-image

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (Curriculum Report) คณะอุตสาหกรรมเกษตร”

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (Curriculum Report) คณะอุตสาหกรรมเกษตร” เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาระดับหลักสูตรของคณะอุตสาหกรรมเกษตรให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยมีอาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษาร่วมกันระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาด้านการบริหารจัดการหลักสูตรของคณะอุตสาหกรรมเกษตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ โรงแรม Tree Scape Retreat Resort ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่