post-image

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การตอบโต้ในสภาวะฉุกเฉิน"

 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การตอบโต้ในสภาวะฉุกเฉิน" ซึ่งได้รับเกียรติจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากร โดยมีบุคลากรและนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุม 4