post-image

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2566 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทุกคน มีส่วนร่วมในการทบทวนแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อที่จะช่วยขับเคลื่อนให้คณะบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ได้วางไว้ ณ โรงแรม โอโซ่ นอร์ธ พัทยา จังหวัดชลบุรี