post-image

กิจกรรมผู้บริหารพบปะบุคลากร สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ

 คณะฯ ได้จัดกิจกรรมผู้บริหารพบปะบุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหา พร้อมร่วมหาแนวทางแก้ไข สร้างสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากร ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ซึ่งมีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม 5