ทุนการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล ประจำปีงบประมาณ 2566

 สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล ได้รับงบประมาณจัดสรรทุนศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 และได้ดำเนินการจัดสรรทุนการศึกษาจำนวน 3 ประเภท ดังนี้
ทุนการศึกษาประเภททุนเรียนดี จำนวน 1 ทุน ทุนละ 8,000 บาท 
ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ 
จำนวน 7 ทุน ทุนละ 10,000 บาท 
ทุนนักกิจกรรมเด่น  
จำนวน 2 ทุน ทุนละ 6,500 บาท 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ