post-image

อบรมหลักสูตร “อาจารย์ที่ปรึกษามืออาชีพ” ประจำปีการศึกษา 2566

 คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ) เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ผู้บริหารและทีมงานจากสำนักทะเบียนและประมวลผล ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตร “อาจารย์ที่ปรึกษามืออาชีพ” ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม 4 สำนักงานคณะอุตสาหกรรเกษตร

ทั้งนี้คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ดีที่ประสบความสำเร็จ เพราะอาจารย์ที่ปรึกษาเป็น ผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับนักศึกษามากที่สุด จึงได้จัดโครงการอบรมเรื่องดังกล่าวนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ใหม่และอาจารย์ที่สนใจเข้ารับการอบรม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่คณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ทราบข้อมูลการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลง ประกาศ ระเบียบ และการพัฒนาระบบงานต่างๆ ของสำนักทะเบียนและประมวลผลที่เป็นปัจจุบันให้กับคณาจารย์ ก่อนวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ