ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล ประจำปีงบประมาณ 2566

 ตามที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล ได้รับงบประมาณจัดสรรทุนศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน  90,000 บาท ทางสาขาฯ ได้ดำเนินการจัดสรรทุนการศึกษา จำนวน 3 ประเภท ดังนี้

ทุนการศึกษาประเภททุนเรียนดี จำนวน 1 ทุน

ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์  จำนวน 7 ทุน

ทุนนักกิจกรรมเด่น  จำนวน 2 ทุน

ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษามารายงานตัวพร้อมเตรียมเอกสาร ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2566
เอกสารที่ต้องเตรียม ดังนี้

1.       1. แบบฟอร์ม ใบสำคัญรับเงิน ทุนแต่ละประเภทเรียนดี ขาดแคลน กิจกรรมเด่น (ตามแนบ) จำนวน 1 ฉบับ

2.       2. หน้าบุ๊คแบงค์ พร้องเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

3.       3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ