post-image

หารือร่วมกับ บริษัท Informa Markets เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมในงาน Vitafoods Asia 2023.

 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุวรรรณ นฤนาทวงศ์สกุล รองคณบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญา พูลลาภ รองคณบดี เป็นผู้แทนคณบดีในการร่วมหารือกับ บริษัท อินฟอร์ม่า มาร์เก็ตส์ (Informa Markets) ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยการหารือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม ภายในงานแสดงสินค้า Vitafoods Asia 2023 รวมถึงข้อมูลข่าวสารอันจะเป็นประโยชน์ที่เกี่ยวข้องต่อคณะอุตสาหกรรมเกษตร