post-image

เวิร์คชอปพิเศษ "เทคนิคการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์สินค้าอาหาร ให้สวยปัง โดดเด่นบนสื่อ Social Media"

เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2566 คณะอุตสาหกรรมเกษตร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ สุระวัง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ด้วยแสงธรรมชาติและแสงประดิษฐ์จากอุปกรณ์ควบคุมแสงรูปแบบต่าง ๆ หาจุดเด่นของภาพ จัดวางและตกแต่ง การจัดแสงรวมถึงสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อ Social Media เพื่อการประชาสัมพันธ์อาหาร/ผลิตภัณฑ์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยมีอาจารย์วิทวัส ขัติรัตน์ อาจารย์ประจำแขนงการสื่อสารการตลาด คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพพร้อมทีมงานเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา

.
โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาตามทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ (Training for AGRO 3R 8C) กิจกรรมส่งเสริมนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรทางด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี
.
รูปภาพกิจกรรมและผลงานภาพถ่ายในการอบรมดูที่นี่