post-image

ประมวลภาพกิจกรรมฝึกอบรมใบประกาศนียบัตร ในหัวข้อ “ทักษะแห่งอนาคต Soft Skills สร้างโปรไฟล์ให้ปัง จบใหม่ได้งาน”

หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมใบประกาศนียบัตร ในหัวข้อ ทักษะแห่งอนาคต Soft Skills สร้างโปรไฟล์ให้ปัง จบใหม่ได้งาน” ในวันเสาร์ ที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องเรียน 1-111-112 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

ด้วยหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างทักษะให้แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย จึงได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมทักษะแห่งอนาคต Soft Skills สร้างโปรไฟล์ให้ปัง จบใหม่ได้งาน”เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายได้มีทักษะในการสื่อสารสำหรับการทำงานโดยใช้ Growth Mindset มองหาโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับเด็กจบใหม่ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Workshop การเขียน Resume โดย คุณนพพล นาทองใบ วิทยากรจาก บริษัท Top Gun ทางหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตรขอขอบคุณวิทยากรเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้