post-image

กิจกรรมบรรยายพิเศษเรื่อง “การวางแผนการเงินเพื่ออนาคตและการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ดิจิทัล”

ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. สาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการวางแผนการเงินและการลงทุนเพื่ออนาคต ให้แก่นักศึกษา และบุคลากร


โดยได้รับเกียรติจาก คุณ พุฒิกานต์ เอารัตน์ กรรมการผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่าย Digital Business Group บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด (InnovestX) มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การวางแผนการเงินเพื่ออนาคตและการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ดิจิทัล”