post-image

ร่วมพิธีเปิดศูนย์สุขภาพพร้อม (PROMPT HEALTH CENTER) กาดฝรั่ง-หางดง

 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร  ร่วมพิธีเปิดศูนย์สุขภาพพร้อม (PROMPT HEALTH CENTER) กาดฝรั่ง-หางดง  เพื่อรองรับความต้องการที่มีเพิ่มขึ้น และเพื่อให้ผู้รับบริการ เข้าถึงบริการที่มีมาตรฐานโดยนักวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งสอดรับกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธที่ 2: CMU medicopolis : เรื่องการผลักดันและพัฒนาเชียงใหม่เป็นย่านนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ เพื่อเป้าหมายในการส่งมอบคุณค่า ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไปอย่างยั่งยืน  โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธีเปิด ณ โครงการกาดฝรั่งวิลเลจ อ.หางดง จ.เชียงใหม่