post-image

หารือแนวทางการดำเนินการเรื่องความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญา พูลลาภ รองคณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา ผู้ช่วยคณบดี เข้าร่วมหารือแนวทางการดำเนินการเรื่องความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมี คุณจักริน วังวิวัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ณ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่