post-image

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมข้าวล้านนา

 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ รองคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ผู้แทนคณบดีเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมข้าวล้านนา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวล้านนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมข้าวล้านนา กับ บริษัทคู่ความร่วมมือเอกชน จำนวน 5 ฉบับ ณ ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ จากข้าวล้านนาที่พัฒนามาจากนักวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ โดยบริษัทคู่ความร่วมมือ ประกอบด้วย


            บริษัท อานันทพร จำกัด ลงนามโดย คุณรชฏ อึ้งอภินันท์ รองประธานบริษัท สร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยการจัดการข้าวในแปลงนาให้มีคุณค่าโภชนาการสูงโดยใช้เทคโนโลยีการเติมสารสำคัญในระหว่างการเจริญเติบโตของต้นข้าว

            บริษัท เอเมิร์ซ จำกัด ลงนามโดย คุณจิรทีป ปันธิ กรรมการบริษัท สร้างความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากงานวิจัย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง จากสารสกัดข้าวล้านนาคุณภาพพิเศษสูง

            บริษัท อาชนวัฒน์ จำกัด ลงนามโดย คุณอรสิรี จินดาทัต และคุณภาวิตา งามศรี ผู้แทนรับมอบอำนาจจากบริษัท สร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมด้านเคมีภัณฑ์จากฟางข้าวและสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตรอื่น ๆ รวมถึงด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิ่งเหลือใช้ทางการเกษตร

          บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ลงนามโดย นายแพทย์วีรฉัตร กิตติรัตนไพบูลย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สร้างความร่วมมือในด้านการวิจัยและพัฒนาเยื่อฟางข้าวสำหรับการพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

            บริษัท ไร่ดินไทย จำกัด ลงนามโดย คุณศิลปชัย อรัญยะนาค ที่ปรึกษาอาวุโส ร่วมมือกันในด้านการวิจัยและการพัฒนาอาหารสุขภาพจากข้าวคุณภาพ