post-image

การประชุมชี้แจงโครงการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 วันที่ 5 มกราคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล รองคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานที่ดี (Good Practice) ของหน่วยงานที่มีผลการประเมิน ITA ที่โดดเด่น ร่วมกับอีก 2 หน่วยงาน ได้แก่ สภามหาวิทยาลัย และสำนักบริการวิชาการ ในการประชุมชี้แจงโครงการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการปรับโครงการ CMU-ITA เป็น CMU-OIT ที่ช่วยลดความซ้ำซ้อนระหว่างการประเมิน ITA ของสำนักงาน ป.ป.ช. กับการประเมิน CMU-ITA ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อมุ่งเน้นให้บุคลากร นักศึกษา ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานของส่วนงาน สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และร่วมกันยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บรรลุเป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยใสสะอาด ปราศจากการทุจริต ซึ่งมีส่วนงานที่เข้าร่วมรับการประชุม CMU-OIT ทั้งหมด 46 ส่วนงาน ผ่านระบบ Onsite และ Online ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ