post-image

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานระบบจัดการฐานข้อมูล

เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัสฤกษ์ เนียมอินทร์ รองคณบดีด้านยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รองศาสตราจารย์ ดร.จนัญญา ปัญญามี ทิพย์พยอม รองคณบดีด้านบริหารและทรัพยากรมนุษย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพองค์กรและบริการวิชาการ เข้าศึกษาดูงานระบบจัดการฐานข้อมูลและตัวชี้วัดสนับสนุนการบริหารและการปฏิบัติงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล รองคณบดี คุณธีรายุทธ ทองสุข นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ผู้พัฒนาระบบ พร้อมด้วยเลขานุการคณะฯ และบุคลากรงานนโยบายและแผนฯ ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะ