post-image

ร่วมจัดบูธนิทรรศการพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดอาคาร ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เฝ้ารับเสด็จฯ เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดี ร่วมรับเสด็จและในส่วนของคณะฯ ได้เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการภายในงานดังกล่าว ในหัวข้อ “นวัตกรรมอาหารเชิงหน้าที่ และส่วนผสมเชิงหน้าที่จากวัตถุดิบข้าวและสมุนไพรไทย" และ หัวข้อ "ผลิตภัณฑ์ผลไม้แช่เย็นสำหรับผู้สูงอายุ” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นิรมล อุตมอ่าง เป็นผู้ถวายรายงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา ร่วมประจำบูธนิทรรศการ

ขอบคุณเนื้อหาข่าวและภาพกิจกรรม : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่