post-image

FOREFOOD TECH SCOUT TRIP 3 [ภาคเหนือตอนบน]

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย FI-Accelerator ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้ามาประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครนักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษาที่มีผลงานวิจัยด้านนวัตกรรมอาหารและมีความตั้งใจในการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ในรูปแบบ Startup & Spinoff โดยมีต้นแบบที่พร้อมทดสอบกับผู้ใช้ (Users) เพื่อพบกับ Accelerator เพื่อหาแนวทางในการพัฒนางานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ โดย ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ, คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย รศ.ดร.พิชญา พูลลาภ, รองคณบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา, ผู้ช่วยคณบดี ร่วมให้การต้อนรับ ดร.เอกอนงค์ จางบัว, Director Food Innopolis และดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม, Platform Manager, Food Innopolis Accelerator โดยมีนักวิจัยและอาจารย์ที่สนใจและเข้าร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์โครงการจากหลากหลายหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่