post-image

ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรและสายอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมอาหาร ภายใต้กิจกรรม Career Pathways Program

 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ สุระวัง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จำนวน 60 คน เข้าศึกษาดูงานหลักสูตรสาขาวิชา ภายใต้กิจกรรม Career Pathways Program โดยนักเรียนได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเคมีกายภาพ ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ห้องปฏิบัติการแปรรูป และร่วมกิจกรรมกับหน่วยประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและโรงงานต้นแบบ ซึ่งให้การต้อนรับและนำกิจกรรมโดย อาจารย์ ดร.ชิตาพัณณ์ ใบงิ้ว หัวหน้าศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร นอกจากนี้ยังได้พาน้องๆ เดินทางไปดูร้านขายผลิตภัณฑ์อาหารของโครงการหลวงดอยคำอีกด้วย

 
กิจกรรมในวันนี้จัดเพื่อให้น้องๆ ทุกคนได้เห็นภาพที่ชัดเจนของสายอาชีพในวงการอุตสาหกรรมอาหารไทย ที่มีบทบาทอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมอาหารของโลกแห่งอนาคต และยังคงขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวข้ามวิกฤตอาหารโลกไปได้