post-image

รับมอบเกียรติบัตร หน่วยงานนำร่องที่ได้รับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในระดับองค์กร

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้เข้ารับมอบเกียรติบัตร หน่วยงานนำร่องที่ได้รับการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในระดับองค์กร (CFO) เพื่อนำไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Carbon Neutral University) หลังจากนั้น ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่