post-image

โครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

จัดโครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ของสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติวิทยากรบรรยาย จาก อาจารย์ ดร.ศุภรักษ์ เตชะเจริญรุ่งเรือง อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 4 อาคารสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร


 

โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปี 4 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา ได้รับการพัฒนาคุณภาพด้านภาษาอังกฤษ โดยมุ่งเน้นให้มีองค์ความรู้ทางด้านภาษา เสริมทักษะ การฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อพัฒนาความสามารถรองรับทักษะในศตวรรษที่ 21  (21st Century Skills)