post-image

โครงการจัดทำภาพอนาคตสินค้าเกษตรสำคัญของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 9:30 – 11.00 น. มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) ร่วมกับสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ดำเนินโครงการจัดทำภาพอนาคตสินค้าเกษตรสำคัญของประเทศไทย กรณีศึกษา สินค้าอาหารจากพืช (Plant-Based Food) โดยได้เข้าสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับรองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา พิมลศิรผล ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, อาจารย์ ดร. พรจันทร์ วอลเตอร์ และ อาจารย์ ดร. วิสุวัฒน์ วรรณมะกอก เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และนำข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์มาจัดทำการศึกษาภายใต้โครงการดังกล่าว ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่