post-image

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดตัวสุดยอดผลิตภัณฑ์โดดเด่นของจังหวัดเชียงใหม่(Chiang Mai Best Selected Collection)

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “กิจกรรมเปิดตัวสุดยอดผลิตภัณฑ์โดดเด่นของจังหวัดเชียงใหม่(Chiang Mai Best Selected Collection)”  พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมภายในงาน รวมถึงบูธจัดจำหน่ายสินค้าของผู้เข้าร่วมโครงการฯ  โดยงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดเชิงรุกผลิตภัณฑ์เมืองเชียงใหม่ (Chiang Mai Brand) สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และสินค้าเชิงสร้างสรรค์จังหวัดเชียงใหม่ ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ถนนท่าแพ