post-image

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

 วันที่ 25 มีนาคม 2567 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ณ ห้องประชุม 4 อาคารสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยมีผูกข้อมือขอพรจากอาจารย์ที่เคารพรัก สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์และนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพขอแสดงความชื่นชม ยินดีกับนักศึกษาทุกคนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและก้าวเดินไปข้างหน้าต่อไป