post-image

KM งานทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี ระหว่างผู้ประสานงานสาขาวิชา และ เจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

 21 มีนาคม 2567 ประชุม KM งานทะเบียนการศึกษาปริญญาตรี ระหว่างผู้ประสานงานสาขาวิชา และ เจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ สุระวัง รองคณบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ไชยาโส หัวหน้าสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร