post-image

ทุนการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล ประจำปีงบประมาณ 2567

 

ตามที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล ได้รับงบประมาณจัดสรรทุนศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 ทางสาขาฯ ได้ดำเนินการจัดสรรทุนการศึกษาจำนวน 3 ประเภท ดังนี้

1.ทุนการศึกษาประเภททุนเรียนดี                              จำนวน 1 ทุน ทุนละ 7,000 บาท

2.ทุนการศึกษาประเภททุนขาดแคลนทุนทรัพย์              จำนวน 7 ทุน ทุนละ 7,700 บาท

3.ทุนการศึกษาประเภททุนนักกิจกรรมเด่น                   จำนวน 2 ทุน ทุนละ 6,000 บาท
(ส่งใบสมัครทุนฯ ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2567)