post-image

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) ปีการศึกษา 2567

ขอเรียนเชิญนักศึกษาใหม่ นักศึกษาปัจจุบันและคณาจารย์ ระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่านเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) ประจำปีการศึกษา 2567

ในศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 ระหว่างเวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 4 อาคารสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร

แนะนำแหล่งทุนการศึกษาทุนการทำวิจัยและบรรยายหัวข้อ “เรียนอย่างไร...ให้สำเร็จการศึกษาตามเวลากำหนด”