post-image

กิจกรรมวันประชุมผู้ปกครองและวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 8.30 – 15.30 น. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันประชุมผู้ปกครองและวันปฐมนิเทศ ณ ห้องประชุม NPS Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ แนะนำคณะอุตสาหกรรมเกษตร

 

นอกจากนี้ ยังได้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ไชยาโส หัวหน้าสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ให้ข้อมูลเกี่ยวกับห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ อีกทั้ง เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและรุ่นพี่คณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตของน้องใหม่ รหัส 67 ในรั้วคณะอุตสาหกรรมเกษตร รวมถึงการถ่ายภาพร่วมกันของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชากับคณาจารย์

 

และกิจกรรมสุดท้ายในวันนี้คือ นักศึกษาพบปะกับคณาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ เพื่อพูดคุยให้ข้อมูลในการลงทะเบียนเรียน และตอบคำถามในเรื่องต่าง ๆ ที่สงสัยและเป็นกังวล เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยตลอด 4 ปี นับจากนี้ต่อไป